Trygg på Sveden

Nedan kan du läsa om några av de saker vi arbetar med för att skola och fritids på Svedenskolan ska vara en trygg miljö.

Likabehandlingsplan

På Svedenskolan ska alla ha lika rättigheter och behandlas med respekt och värdighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplanen gäller alla våra skolforme;  grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.

 

Trygghetsgruppen

Lärare och assistenter ingår i trygghetsgruppen. De träffas en gång i månaden och skolpsykologen är sammankallande.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Om man misstänker att någon elev inte känner sig trygg eller själv upplever sig utsatt, tar man kontakt med trygghetsgruppen eller någon annan vuxen på skolan. Då problem uppstår har representanter från trygghetsgruppen samtal med berörda elever.

Trygghetsgruppens ska främja arbetet med likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera situationen på skolan samt föreslå förebyggande åtgärder och inslag i skolarbetet. 

Trygghetsgruppen ansvarar också för det löpande arbetet med Likabehandlingsplanen under läsåret samt för utvärdering och revidering vid läsårets slut. Synpunkter på Likabehandlingsplanen lämnas till Trygghetsgruppen. 

Vi gör regelbundet trygghetsmätningar/enkäter med elever och elevens vårdnadshavare, för att ta reda på vad vi behöver jobba mer med och för att alla ska känna sig trygga på skolan. I samarbete med elevrådet och klassrådet bestäms vilka områden vi fokuserar på under varje läsår. Det kan vara att vara en bra kompis, att säga sin åsikt och bli lyssnad på och att känna sig  "trygg på Sveden".

Mer information finns på do.se och skolverket.se.

Trygghetsenkät

Varje vår görs en trygghetsenkät med elever och vårdnadshavare på skolan för att ta reda på vad vi behöver jobba mer med för att alla ska känna sig trygga på skolan. I samarbete med elevrådet och klassrådet bestäms vilka områden vi fokuserar på under varje läsår, utifrån svaren på trygghetsenkäten.

Klass- och elevråd

På Svedenskolan vill vi särskilt lyfta fram elevens delaktighet och möjlighet till att påverka sin skol- och fritidstid. Ett sätt att påverka är genom klass- och elevråd.

På Svedenskolan har vi regelbundet klassråd. Under klassråden diskuterar vi frågor som rör både klassen och hela skolan. Utöver förutbestämda diskussionsfrågor har eleverna även möjlighet att lyfta egna frågor. Protokollen från klassråden tas med till elevråden.

Elevrådet är elevernas eget skolövergripande forum, där deras inflytande har en central roll. Under elevrådet tränar vi på demokrati och att vara delaktiga i olika beslut, samt vara med och påverka i olika frågor. Diskussioner om förbättringar tas ofta upp under både klassråd och elevråd. Ett exempel på en ofta återkommande hjärtefråga är skolgården och utifrån en lista på önskemål som klasserna och slutligen elevrådet tagit fram, har vi införskaffat nya föremål för alla att använda.

Några av eleverna ingår även i matrådet. Matrådet träffas två gånger per år och där diskuteras skolans mat. Elever, skolpersonal och kökpersonal är representerade under rådet.