Stöd för lärande

På Svedenskolan har vi tillgång till många resurser vars syfte är att fungera som stöd för lärande.

IKT

IKT (Informations och Kommunikations Teknik) är en viktig del i undervisningen.

Datorn som verktyg är ett utmärkt redskap i undervisningen för elever med diagnos inom autismspektrum. Datorer är exakta, konkreta och förutsägbara och följer samma regler varje gång. Med datorns hjälp utvecklar eleverna den kognitiva förmågan och fantasin. På Svedenskolan har samtliga klassrum moderna datorer med Internetanslutning.

Interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrum. Vi har två olika modeller: ActivBoard och Panaboard. Skillnaden mellan dessa är att till ActivBoard använder man sig av en särskild penna medan Panaboarden har en touchskärm och manövreras med fingrar och händer. Interaktiva tavlor fångar uppmärksamhet och uppmuntrar till samarbete och delaktighet.

iPads finns i samtliga spår, men används främst i förskoleklassen och i träningsskolan. Syftet med att använda iPads som ett komplement i undervisningen är att göra skolarbetet mer lustfyllt. iPads fungerar också som stöd och uppmuntran till kommunikation och samspel.

Svedenskolan har ett stort utbud av pedagogiska och kompensatoriska datorprogram, vilket bland annat innefattar talsyntesprogram och rättstavningsprogram för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi använder även digitala läromedel.

På skolan finns en IT-pedagog två dagar/vecka som stödresurs för personal, fortbildning och omvärldsbevakning inom området IKT. IT-pedagogen ingår även i den IKT-grupp som finns på skolan.

Skolbibliotek

Svedenskolans skolbibliotek innehåller böcker för alla åldrar och söksystemet är målgruppsanpassat.

I skolbiblioteket kan personal, klasser och enskilda elever låna böcker. I biblioteket hittar eleverna faktaböcker, skönlitterära böcker och lättlästa böcker. Det finns också tillgång  till vecko- och månadstidningar.

I samband med uppstarten av skolbiblioteket arbetade klasserna på Svedenskolan med ett projekt för att öka läslusten. Projektet hette ”Lässurr” och klasserna arbetade med detta tema under hela läsåret. Projektet var ämnesövergripande och syftet var att hitta olika vägar och inspiration till viljan att läsa. En del av projektet var ett författarbesök av Ulf Sindt. Han berättade för eleverna om hur det är att vara författare, varför han tycker om att skriva samt berättade om några av sina böcker. Besöket uppskattades mycket av eleverna och Ulf bjöd till många skratt.

 

 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren på Svedenskolan arbetar främst med övergången mellan grundskola till gymnasieskola samt gymnasieskola till arbetslivet. Till henne kan du vända dig om du har frågor om vad som händer efter elevens skolgång.

Studie- och yrkesvägledaren är kontaktperson mellan skolan och:

 

  • Föräldrar

 

  • Skolor

 

  • Kommunansvariga

 

  • Dagliga verksamheter, m.m.

Studie- och yrkesvägledare Svedenskolan:

Karin Rotsman

E-postadress: fornamn.efternamn@up.se
 

Tel: 08-517 07 228

Mobil: 073-274 51 15

Pedagogisk handledare

Svedenskolan har en heltidsanställd pedagogisk handledare för handledning och utbildning av all personal gällande pedagogiska frågor, Svedenpedagogiken och internutbildning. Handledning och utbildning kan även bokas för extern verksamhet.

Pedagogisk handledning är ett stöd för personalen att få ett helhetsperspektiv på det egna pedagogiska arbetet. Genom att reflektera över arbetssituation, förhållningssätt och metod, underlättas för personalen att skapa egna verktyg för det dagliga arbetet med eleverna.

Samtalen utgår ifrån lärarens frågeställningar och avser att utveckla eleverna och ge dem förutsättningar till en ökad måluppfyllelse.

I handledningen tas frågor upp som handlar om hur personalen kan utveckla hur de jobbar med specifika elever, men det kan också vara frågeställningar kring samarbetet runt eleverna och tankar om den egna professionella rollen. Genom att reflektera tillsammans, synliggörs personalens kompetens och ett av målen är att utmanas samt utvecklas vidare. Som utgångspunkt för handledningen finns styrdokumenten och Svedenskolans verksamhetsplan. Handledningen ska även utveckla nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter, samt ge personalen möjlighet att ta del av litteratur och forskningsresultat.

 

Digital portfolio

Varje elevs utveckling dokumenteras i en digital portfolio som följer dem genom hela deras skolgång.

I den digitala portfolion samlar eleven sina olika arbeten, texter, bilder och filmer som visar elevens utveckling mot uppsatta mål. Syftet är att hela elevens utveckling ska gå att följa, indelat efter läsår och ämnen. Den digitala portfolion är ett underlag för det elevledda IUP-samtalet samt för de omdömen som skrivs i edWise. Även den sociala utvecklingen dokumenteras via den digitala portfolion.