Elevledda IUP-samtal

Nedan följer förslag på hur elevledda IUP-samtal förbereds, genomförs och följs upp för att öka elevens delaktighet, inflytande och ansvar för sitt lärande.

IUP betyder individuell utvecklingsplan. Planen ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan och tas upp på IUP-samtalet. 

  • Före IUP-samtalet: Tydliggörande av kursplanens mål genom visualisering, ligger till grund för att eleven ska kunna ta ansvar för sitt lärande. Konkreta mål sätts (lärare/elev), eleven förbereder IUP-samtalet med personal utifrån satta mål. Elev förbereder även samtalet hemma med förälder genom enkät/frågor kring trivsel och lärandet i skolan. Tid för samtal erbjuds som passar både elev och förälder. Eleven förbereds och tränas i samtalet genom ex. en visualiserad dagordning.
  • Under IUP-samtalet: Eleven hälsar välkommen och visar samtalets dagordning. Elevens kunskaper och färdigheter synliggörs genom portfolio och olika utvärderingsverktyg (LUS, Provia, måluppfyllelse). Elev, förälder och lärare analyserar och reflekterar kring elevens kunskapsutveckling. Tidigare mål följs upp och utvärderas genom olika bedömningsinstrument och lärarens skriftliga bedömning. Eleven visar/berättar om sina nya mål för förälder. Synpunkter/frågor från förälder diskuteras.
  • Efter IUP-samtalet: Elevens nya mål konkretiseras t. ex genom att synliggöras i bild och text. Läraren planerar undervisningen, tillsammans med eleven, efter elevens individuella mål. Kontinuerlig uppföljning genom portfolio (en gång i veckan) och genom för eleven kända bedömningsförfaranden/utvärderingsinstrument.