Kvalitetsarbete

På Svedenskolan arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete.

För att säkerställa våra högt ställda kvalitetskrav arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbetet och gör regelbundna utvärderingar av våra verksamhet. Till vår hjälp har vi också kvalitetsredovisningar, elev- och föräldraenkäter, medarbetarenkäter, som alla är viktiga delar i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Elevens inflytande och delaktighet

Skollagen 4 Kap. 9§

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

Eleverna är huvudpersoner i sitt lärande och är med och planerar och utvärderar de pedagogiska planeringarna som görs för varje arbetsområde. Eleverna leder sina egna IUP-samtal utifrån ålder och mognad och på samtalen sätts individuella mål.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners.

Skollagen 4 Kap. 13§

Vid varje skolenhet skall det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. [...]
Inom ramen för ett eller flera sådana forum [...] ska vårdnadshavare informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Kontakt mellan skola och förälder kan, om så önskas, ske dagligen via kontaktbok/mail/loggbok.

Sedan vårterminen 2010 har föräldrar möjlighet att ansöka om föräldrakonto i elevdokumentationsverktyget edWise.

Föräldrasamtal (IUP) genomförs 1–2 gånger/termin då den individuella utvecklingsplanen diskuteras och planeras. Elev leder samtalet efter ålder och mognad. Läs mer om IUP här...

För att se elevens utveckling mot uppsatta mål använder vi portfolio.
Läs mer om elevportfolio här...

I föräldrarådet ingår valda föräldrarepresentanter, personalrepresentant och rektor/biträdande rektor. Rådet träffas minst två gånger per år. Tillsammans med rektor och personalrepresentant planerar föräldrarådet gemensamma aktiviteter och kvalitetsförbättringar utifrån utvärderingar. Dagordning skickas ut i förväg och minnesanteckningar delges alla föräldrar.

Föräldraforum, en träff/lå på kvällstid mellan pedagog och föräldrar fortsätter under detta läsår. Syftet är att öka delaktigheten och finna mötesplats mellan skola och hemmet.

Föräldrarenkät

Varje år ber vi föräldrar och vårdnadshavare till våra elever att fylla i en enkät om hur de uppfattar skolan och fritidsverksamheterna.

Vår värdegrund

Svedenskolan, och övriga verksamheter inom Utvecklingspedagogik, har en gemensam värdegrund.  Alla som arbetar inom Utvecklingspedagogik har varit delaktiga i framtagningen av denna. 

Vår värdegrund:

Framåt, tillsammans med hjärta och klokhet