Elevhälsa

Svedenskolan och Häggviks Gymnasium arbetar för en välfungerande och effektiv elevorganisation. Elevhälsan utgör en viktig stödfunktion, vars syfte är att underlätta lärandet och stödja elevernas utveckling till trygga och kunskapsinhämtande barn, ungdomar och vuxna.

I elevhälsan ingår elevhälsoteam, skolhälsovård, pedagogisk handledning och vid behov studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan ska genom ett aktivt arbete förebygga och åtgärda miljömässiga och studiemässiga hinder för elevens måluppfyllelse och personliga utveckling.

Elevhälsans stödjande funktion innebär bland annat att ge konsultation och handledning till personal i elevfrågor och föräldrafrågor samt vara en stödjande resurs för arbetet med eleverna.

Svedenskolan har även ett eget kristeam. Gruppen finns som stöd för elever, personal och förälder vid krissituationer.

 

Skolsköterska & skolläkare

Skolhälsovården kan bistå med enkla sjukvårdsinsatser, men har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem.

För rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Ta kontakt om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t.ex. allergi, epilepsi eller infektionsbenägenhet. Skolhälsovården kan vara en länk mellan sjukvård och skola.

Skolhälsovården vill också hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn upplever skolan. Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också skolhälsovården kontaktas.

Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Till henne kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets eller ungdomens hälsa. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Skolsköterska: Maria Ekroth

Kontakt: fornamn.efternamn@up.se Tel: 08-517 07 213; Mobil: 070-251 42 89

Tisdag: 07:30 - 16:00

Onsdag: 07:30 - 16:00

Fredag (jämn vecka): 07:30 - 16:00 

 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamen består av skolledning, skolpsykolog, skolsköterska, pedagogisk handledare och vid behov studie- och yrkesvägledare. Utifrån denna samlade kompetens arbetar teamen för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska nå målen och få en god personlig utveckling.

Om man är utsatt för mobbning eller misstänkt mobbning ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personalen i Trygghetsgruppen. Elevhälsoteamet kopplas alltid in vid misstanke om mobbning.

Gun Lind, rektor (Bergshamra) 08-517 07 201 fornamn.efternamn@up.se

Erica Eriksson, biträdande rektor röda spåret (Bergshamra)  08-517 07 244    fornamn.efternamn@up.se

Sara Korall, biträdande rektor gula spåret (Bergshamra) 08-517 07 231 fornamn.efternamn@up.se

Sara Hallén, skolkurator 070-392 23 21 fornamn.efternamn@up.se (utan accent på e)

Maria Ekroth, skolsköterska 08-517 07 213 fornamn.efternamn@up.se

Pella Kjellén, pedagogisk handledare 08-517 07 214 fornamn.efternamn@up.se (utan accent på e)

Maria Lindqvist, specialpedagog 072-707 56 22 fornamn.efternamn@up.se

Johanna Storm Stråhle, speciallärare inriktning läs - och skrivsvårigheter 072 450 85 22 fornamn.efternamn@up.se (utan åäö)

Elevhälsoteamet träffas varje vecka.

Skolpsykolog

Psykologen inom Utvecklingspedagogik har neuropsykologisk kompetens och deltar aktivt i arbetet kring eleverna.

Det skolpsykologiska arbetet omfattar konsultation, handledning, utredning och samarbetsinriktade insatser.