Ansök till Svedenskolan Bergshamra

Utvecklingspedagogiks grund- och grundsärskolor är så kallade resursskolor där tillståndet från Skolinspektionen innebär en begränsning i mottagandet (gäller ej Balderskolan). Våra verksamheter riktar sig specifikt till elever med omfattande behov av särskilt stöd, diagnostiserade inom AST (Autismspektrumtillstånd). Detta innebär att vi bara kan ta emot elever som hör till denna målgrupp och behöver därför få ta del av pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation gällande elevens skolgång samt elevens psykologutlåtande/utredning innan vi fattar beslut om mottagande. Om vi bedömer att vi behöver göra en djupare utredning, gör vi också besök i elevens nuvarande skola och intervjuar berörd personal och elevens föräldrar.

För mer information om regleringen av skolor med undantag från öppenhetskravet, se 10 kap. 35 § skollagen, 11 kap. 34 § skollagen, prop. 2009/10:165 s 743 och prop. 1995/96:200 s 34 och 70.

Frågor och svar om ansökning till Svedenskolan Bergshamra

e-post: ansokan.svebe@up.se 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att ansöka om skolplacering för sitt barn på Svedenskolan. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar i länken nedan och som sänds per post till oss. En fullständig ansökan innehåller neuropsykiatrisk utredning samt pedagogiskt utlåtande. Vid ansökan till grundsärskola bifogas beslut om mottagande i grundsärskola.

Svedenskolan Bergshamra har ett kösystem som vi är skyldiga att följa enligt lag. När din fullständiga ansökan kommit in till oss placeras ditt barn i vårt kösystem och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas via mejl. Inför en eventuell skolplacering vid Svedenskolan bjuds vårdnadshavare in till ett möte där de intervjuas angående barnets aktuella situation – både hem- och skolsituation. Intervjun sammanställs och lämnas till skolledningen och skolans pedagoger. Detta ger pedagogerna en god grund att stå på när de upprättar åtgärdsprogram och planerar för barnets skolgång. 

Ansökan skickas till:

Svedenskolan Bergshamra

Att: Ansökan

Box 7005

170 07 Solna

Så här fungerar vårt kösystem: När fler elever söker till någon av våra grund- eller grundsärskolor än vad det finns platser, styrs urvalet dels av syskonförtur, dels av kötid. Från höstterminen 2017 tillämpar vi urvalsgrunden verksamhetsmässigt samband vilket innebär att elever som redan går vid någon av Utvecklingspedagogiks skolenheter beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra skolor. I praktiken innebär dessa urvalsprinciper att elever som byter från någon annan av våra skolenheter erbjuds skolplacering först. Därefter erbjuds plats till sökande som har syskon på den aktuella skolenheten och resterande platser erbjuds till de elever som har stått längst tid i kö till skolenheten. Vi tar alltid hänsyn till elevens bästa och diskuterar skol- och grupplacering med vårdnadshavarna inför att ett barn börjar hos oss.