Ansök till Svedenskolan

Grunder för mottagande vid Svedenskolan Bergshamras grundskola och grundsärskola (SL 10 kap 35§, 11 kap 34 §):

"Elever med behov av särskilt stöd - diagnos inom autismspektrumtillstånd"

Ansökan, steg för steg:

1. Ansökan till Svedenskolan görs på blankett som finns att ladda ner lägst ner på sidan. Det är viktigt att ansökan är komplett. Ansökan stämplas med ankomstdatum när den inkommer till skolans expedition.

2. Vi skickar en bekräftelse på mottagen ansökan. Ködatum registreras från det datum då komplett ansökan har inkommit. Se punkt 3.

3. För att ansökan till vår grundskola ska anses som komplett bifogas psykologisk utredning där autismdiagnos framgår samt ett pedagogiskt utlåtande från nuvarande förskola/skola. För att ansökan till vår grundsärskola ska anses som komplett bifogas psykologisk utredning där autismdiagnos framgår, pedagogiskt utlåtande från nuvarande förskola/skola samt beslut från hemkommunen om mottagande i grundsärskolan.

4. Ansökan hanteras av vårt antagningsteam som består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog och pedagogisk handledare. Om vi har en möjlig skolplats att erbjuda besöker vi barnet/eleven på nuvarande förskola/skola. Besöket dokumenteras och en bedömning görs av antagningsteamet. Vårdnadshavare får därefter en återkoppling.

5. Erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare. Svar krävs av vårdnadshavare inom en vecka. Har ni inte fått något meddelande från vårt antagningsteam före den 31:e mars finns ingen plats till det sökta läsåret.

6. Om ni tackar nej till den erbjudna platsen, kommer platsen att tilldelas en annan elev. Vill ni ansöka om plats igen måste ni skicka in en ny ansökan.

7. Om det inte finns plats får ni ett skriftligt meddelande om detta. Ni får frågan om ni vill stå kvar i kön till nästkommande läsår. Om svar inte inkommer inom två veckor makuleras er ansökan.

8. Vakanta platser kan uppstå efter 31 mars. Antagningsteamet kontaktar vårdnadshavare om det blir aktuellt med en skolplacering.

9. Svedenskolans expedition ansvarar för registrering av eleven och gör i ordning en elevakt. Inskickade dokument förvaras inlåsta tillgängliga endast för behöriga personer.